20191210-02-Folder-Aansprakelijkheid van zorgverleners in de geestelijke gezondheidszorg

Geplaatst op door

Aansprakelijkheid van zorgverleners in de geestelijke gezondheidszorg

Inhoud van de vorming

Situering

Als toegewijd zorgverlener weet u als geen ander welke risico’s er bij de uitoefening van uw beroep komen kijken. Veeleisende patiënten, een hoge werkdruk, samenwerking met andere zorgverleners, een wetgeving die onophoudelijk evolueert….. Werken in de geestelijke gezondheidszorg wordt er niet eenvoudiger op. Fouten in de uitoefening van uw job zijn niet uit te sluiten: fouten door onoplettendheid, fouten door gebrek aan toezicht, fouten door gebrek in de organisatie,…. Die fouten kunnen soms grote gevolgen hebben en zelfs een misdrijf uitmaken. U kan eventueel aansprakelijk worden gesteld voor uw fout. Aansprakelijkheid is het juridisch begrip voor verantwoordelijkheid. Maar iemand kan zich ook verantwoordelijk voelen voor iets of iemand zonder dat dit juridische gevolgen dient te hebben. Niet elke fout of elk schadegeval leidt bovendien automatisch tot de aansprakelijkheid van de zorgverlener.

Inhoud

In deze opleiding worden de grote principes geschetst van beroepsaansprakelijkheid van zorgverleners in de geestelijke gezondheidszorg. Een deel van de kans op aansprakelijkheid heeft ook te maken met recente(re) wetgeving die voor de zorgverleners kan leiden tot grotere aansprakelijkheid, zoals de wet patiëntenrechten, de algemene verordening gegevensbescherming en de wet kwaliteitsvolle praktijkvoering. Aan de hand van praktijkvoorbeelden zullen de verschillende soorten aansprakelijkheid in de geestelijke gezondheidszorg worden toegelicht: onder welke voorwaarden kan een zorgverlener burgerrechtelijk, strafrechtelijk of tuchtrechtelijk aansprakelijk worden gesteld? Welke gevolgen zijn verbonden aan deze verschillende vormen van aansprakelijkheid? De sprekers zullen ook stilstaan bij de mogelijke belangrijke wijzigingen inzake aansprakelijkheid indien het nieuwe ontwerp van strafwet ooit wordt goedgekeurd. Tot slot geven de sprekers ook praktische tips indien de zorgverlener wordt geconfronteerd met een strafonderzoek.

Methodiek

Vooreerst zullen de recente wetgeving die kan leiden tot aansprakelijkheid en de grote principes van de aansprakelijkheid van zorgverleners bij het begaan van fouten in de uitoefening van hun beroep worden geschetst. De lesgevers zullen dit illustreren a.h.v. vaak voorkomende praktijkgevallen. Zij zullen tevens concrete tips geven voor zorgverleners die met een strafonderzoek te maken kunnen hebben. Daarnaast hebben cursisten de mogelijkheid om vooraf algemene of meer specifieke vragen aan het Vormingscentrum Guislain over te maken die dan door de lesgevers tijdens de vorming zullen behandeld worden.

Doelgroep

Medewerkers uit de geestelijke gezondheidszorg en andere geïnteresseerden.

Lesgevers

Prof. dr. Stefaan Callens doceert gezondheidsrecht aan de Faculteit Geneeskunde van de KU Leuven. Hij publiceerde boeken en artikels i.v.m. gezondheidsrecht en is tevens advocaat aan de Balie van Brussel.

Michaël Verhaeghe is sinds 1988 als advocaat verbonden aan de Balie van Brussel.

Locatie en datum

Deze vorming vindt plaats op dinsdag 10 december 2019, van 13.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain – Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT.

Het onthaal begint om 13 u.

Praktische inlichtingen

Inschrijvingen

Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers ontvangen heeft.

Deelnameprijs (koffie en infomap inbegrepen)

Standaard: 75 euro per persoon
VVKP-leden: 65 euro per persoon

Betalingswijze

Facturen worden slechts kortdaags voor elke vorming opgemaakt. Deze worden steeds per post verzonden en dienen binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale deelnameprijs verschuldigd.

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na een schriftelijke ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.

Opmerking

Indien een vorming alsnog wordt geannuleerd wanneer de factuur reeds werd bezorgd en betaald, zal de deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Indien bij annulering van de vorming (en na ontvangst van de factuur) de betaling nog niet werd overgemaakt, zullen wij u een creditnota bezorgen.

Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen schadevergoeding, van welke aard ook, eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de lesgever.

Inlichtingen

Coördinatie Dienst Vorming:
Ingo Verheye | Stafmedewerker | 09 216 35 77 | ingo.verheye@fracarita.net
Vanessa Scheir | Stafmedewerker | 09 216 35 89 | vanessa.scheir@fracarita.net