20191009-01-Folder-Sociaal-emotionele ontwikkeling

Geplaatst op door

Sociaal-emotionele ontwikkeling en de impact op klas- en/of leefgroep

Inhoud van de vorming

Situering

Zowel in klassen als in leefgroepen worden bij kinderen met een handicap (of ook zonder handicap) meer en meer sociaal-emotionele problemen ervaren. Deze vragen, naast de specifieke deskundigheid van de leerkracht en/of opvoeder, bijkomende vaardigheden van de basismedewerkers. Zowel inzicht krijgen in welke problemen in de sociaal-emotionele ontwikkeling verbonden kunnen zijn met gedrag dat opgemerkt wordt in klas- of leefgroep, alsook het aanleren van specifieke vaardigheden om hiermee om te gaan, blijken dan vaak nodig.

Inhoud

Vanuit kennis van de normale sociaal-emotionele ontwikkeling wordt aangegeven op welke wijze een verstoring van de ontwikkeling tot gedrags- en emotionele problemen kan leiden. Daarbij wordt getracht vanuit het model van sociaal-emotionele ontwikkeling van Anton Došen handvatten aan te reiken voor een succesvolle benadering.

In deze vorming komen volgende zaken aan bod:

  • Belangrijke elementen uit de normale sociaal-emotionele ontwikkeling

  • Specifieke elementen betreffende verstoringen in de sociaal-emotionele ontwikkeling

  • Concrete vertaling van deze stoornissen naar klasgedrag of gedrag in de leefgroep

  • Elementen van belang bij de aanpak

  • Mogelijke concretisering van aanpak

Methodiek

Bovenstaande aspecten zullen aan bod komen in een workshop. In het eerste deel wordt de theoretische achtergrond geschetst. In het tweede deel wordt in kleine groepjes gezocht naar mogelijke concretisering van aanpak aan de hand van gevalsstudies. Bedoeling is binnen de beperkte tijd zoveel mogelijk inspirerende ideeën op te doen om mee aan de slag te gaan in de eigen praktijk.

Doelgroep

Leerkrachten en opvoeders bij kinderen en jongeren met een (rand)normale begaafdheid of licht mentale handicap. Opgelet, het aantal deelnemers is beperkt.

Lesgever

Sven Volckerijck werkt als orthopedagoog in OC Sint-Jozef te Gent bij de doelgroep kinderen en jongeren met autismespectrumstoornissen. Vanuit zijn ervaring in de gehandicaptenzorg, de bijzondere jeugdzorg en het buitengewoon onderwijs is hij vertrouwd met het begeleiden van kinderen die naast leerproblemen, een mentale handicap, een motorisch (meervoudige) handicap of problematische opvoedingssituaties, bijkomende sociaal-emotionele problemen (zoals meer in het bijzonder hechtingsstoornissen) vertoonden. Hij is klinisch – en ontwikkelingspsycholoog van opleiding.

Locatie en datum

Deze vorming vindt plaats op woensdag 9 oktober 2019, van 9.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain – Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT.

Het onthaal begint om 9 u.

Praktische inlichtingen

Inschrijvingen

Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers ontvangen heeft.

Deelnameprijs (koffie, broodjesmaaltijd en infomap inbegrepen)

Standaard: 150 euro per persoon
VVKP-leden: 130 euro per persoon

Betalingswijze

Facturen worden slechts kortdaags voor elke vorming opgemaakt. Deze worden steeds per post verzonden en dienen binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale deelnameprijs verschuldigd.

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.

Opmerking

Indien een vorming alsnog wordt geannuleerd wanneer de factuur reeds werd bezorgd en betaald, zal de deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Indien bij annulering van de vorming (en na ontvangst van de factuur) de betaling nog niet werd overgemaakt, zullen wij u een creditnota bezorgen.

Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen schadevergoeding, van welke aard ook, eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de lesgever.

Inlichtingen

Coördinatie Dienst Vorming:
Ingo Verheye | Stafmedewerker | 09 216 35 77 | ingo.verheye@fracarita.net
Vanessa Scheir | Stafmedewerker | 09 216 35 89 | vanessa.scheir@fracarita.net