20190516-02-Folder-Emotieregulatie bij kinderen en adolescenten

Geplaatst op door

Emotieregulatie bij kinderen en adolescenten

Inhoud van de vorming

Situering

Kinderen en adolescenten staan vaak onder stress en kunnen blij, maar ook soms bang, boos en verdrietig zijn. Momenteel gaat men ervan uit dat negatieve emoties deel uitmaken van het leven en dat het er vooral op aan komt er goed mee om te gaan. Psychopathologie wordt dan ook steeds meer gelinkt aan moeilijkheden in emotieregulatie. Onderzoek toont aan dat men in een psychodiagnostisch onderzoek zowel moet focussen op het in kaart brengen van adaptieve emotieregulatie vaardigheden en waar hier tekorten zijn (zoals het toepassen van accepteren, herevalueren en probleemoplossing), als op het identificeren van de vaak dominante maladaptieve emotieregulatie strategieën (zoals agressie, ruminatie, zelf-devaluatie en opgeven).

Inhoud

Tijdens deze workshop gaan we dieper in op de kennis die we tot nu toe hebben over de verschillende emotieregulatiestrategieën en hoe deze gerelateerd zijn aan psychisch functioneren bij kinderen en adolescenten. Daarnaast gaan we verder in op de vraag wat diagnostiek en behandeling van emotieregulatiestrategieën binnen de handelingsgerichte benadering betekent voor kinderen en adolescenten met psychische klachten zoals internaliserende en externaliserende problemen. Vervolgens illustreren we hoe emotieregulatiestrategieën in kaart gebracht kunnen worden en gaan we dieper in op hoe je ze aan kinderen en jongeren kan aanleren.

Methodiek

Naast een presentatie over de recente wetenschappelijke inzichten met betrekking tot de rol van emotieregulatie voor kinderen en adolescenten zal er ook ruimte worden voorzien voor het uitproberen van technieken die kunnen worden toegepast bij kinderen en adolescenten, en het leren gebruiken en scoren van de FEEL-kj, een vragenlijst voor het in kaart brengen van emotieregulatie bij kinderen en adolescenten.

Doelgroep

Gericht tot iedereen werkzaam in de GGZ, van psychiater tot psycholoog, van therapeut tot psychiatrisch verpleegkundige, iedereen die vanuit dagelijkse ervaring beseft dat psychiatrie nog veel kan (en moet?) verbeteren en vanuit dit inzicht ook een bepaalde ‘urge’ ervaart naar verandering. Hoewel veel elementen verstrekt worden in de loop van de presentatie, is een vooraf bestaande elementaire basiskennis van hersenanatomie en hersennetwerkmechanismen ongetwijfeld nuttig om de uitgezette lijnen goed te kunnen volgen.

Lesgevers

Marie-Lotte Van Beveren is als klinisch psychologe en onderzoeker verbonden aan de UGent. Naast onderwijsopdrachten op het domein van de ontwikkelingspsychopathologie doet ze onderzoek naar de rol van positief temperament en adaptieve emotieregulatie in het ontstaan en de instandhouding van depressieve symptomen bij jonge adolescenten. Ze is tevens klinisch psycholoog bij het Universitair Psychologisch Centrum ‘Kind & Adolescent’ te Gent.

Dr. Laura Wante is momenteel werkzaam als postdoctoraal onderzoeker aan de vakgroep Ontwikkelings, Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie van de Universiteit Gent. In 2017 finaliseerde ze haar doctoraat over de onderliggende cognitieve en emotionele mechanismen van depressie bij adolescenten. Momenteel werkt ze mee aan een onderzoeksproject rond de preventie van mentale problemen bij jonge adolescenten en doet ze ook onderzoek naar de invloed van een vernieuwende cognitieve controle- en emotieregulatievaardigheden training op adolescenten die opgenomen zijn voor een depressie. Naast haar onderzoeksgerelateerde activiteiten, is zij als klinisch psychologe verbonden aan het centrum Kind & Adolescent van de Universiteit Gent.

.

Locatie en datum

Deze vorming vindt plaats op donderdag 16 mei 2019, van 9.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain – Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT.

Het onthaal begint om 9 u.

Praktische inlichtingen

Inschrijvingen

Inschrijven gebeurt online via de website https://agenda.vormingscentrumguislain.be/

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van één van onze medewerkers ontvangen heeft.

Deelnameprijs (koffie, maaltijd en infomap inbegrepen)

Standaard: 150 euro per persoon
VVKP-leden: 130 euro per persoon

Betalingswijze

Facturen worden slechts kortdaags voor elke vorming opgemaakt. Deze worden steeds per post verzonden en dienen binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale deelnameprijs verschuldigd.

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.

Opmerking

Indien een vorming alsnog wordt geannuleerd wanneer de factuur reeds werd bezorgd en betaald, zal de deelnameprijs worden terugbetaald op het rekeningnummer van waaruit de betaling is gebeurd. Indien bij annulering van de vorming (en na ontvangst van de factuur) de betaling nog niet werd overgemaakt, zullen wij u een creditnota bezorgen.

Een deelnemer zelf of zijn/haar werkgever kan in geval van annulering van de vorming geen schadevergoeding, van welke aard ook, eisen vanwege de organisatoren van de vorming of vanwege de lesgever.

Inlichtingen

Coördinatie Dienst Vorming:
Ingo Verheye | Stafmedewerker | 09 216 35 77 | ingo.verheye@fracarita.net
Vanessa Scheir | Stafmedewerker | 09 216 35 89 | vanessa.scheir@fracarita.net

Marc Keuleneer | Algemeen directeur | marc.keuleneer@fracarita.net