20170601-38-Folder-Wilsbekwaamheid-en-bemoeizorg

Geplaatst op door

Wilsbekwaamheid en bemoeizorg

Inhoud van de vorming

Situering

De maatschappij plaatst de geestelijke gezondheidszorg voor een tegenstrijdige opdracht. Enerzijds moeten de zorgverleners de autonomie van mensen met psychiatrische problemen respecteren door hun geïnformeerde toestemming te vragen. Anderzijds moeten de zorgverleners in het kader van de vermaatschappelijking en de psychiatrische thuiszorg aan deze mensen zorg bieden, ook als ze er niet om vragen, en dit om hun kwaliteit van leven te verhogen en/of overlast te vermijden. Dit heet bemoeizorg. Kunnen de zorgverleners dan toch zorg bieden zonder toestemming? Het sleutelbegrip hierbij is de wilsbekwaamheid. Dit begrip wordt in de wetgeving echter niet uitgelegd en is tot nog toe weinig geoperationaliseerd. In deze vorming willen we reflecteren over twee vragen: hoe kunnen zorgverleners op een ethische verantwoorde manier bemoeizorg bieden en hoe kunnen ze vanuit een ethische benadering wilsbekwaamheid evalueren?

Inhoud

We gaan uit van een relationele mensvisie die de nadruk legt op verbondenheid en betrokkenheid van mensen. Bijgevolg begint bemoeizorg met het opbouwen van een vertrouwensrelatie. Vanuit die relatie gaan mensen met psychiatrische problemen, naastbetrokkenen en zorgverleners om met hun verantwoordelijkheid. Het kunnen opnemen van verantwoordelijkheid is echter afhankelijk van de wilsbekwaamheid. Daarom werken we een genuanceerd en gradueel concept van wilsbekwaamheid uit. We stellen ook concrete criteria voor om de wilsbekwaamheid te evalueren. De gradatie in de wilsbekwaamheid leidt tot een gradatie in het opnemen van verantwoordelijkheid: van eigen, over gedeelde naar plaatsvervangende verantwoordelijkheid. Op basis daarvan is er ook een gradatie in de bemoeizorg mogelijk: van zich beschikbaar stellen en informeren, over adviseren, onderhandelen, verleiden, overtuigen en onder druk zetten, tot overnemen en dwingen. De zorgverleners kiezen in dialoog en op een overwogen manier voor de gepaste vorm van bemoeizorg, dit is de vorm van bemoeizorg die aansluit bij de graad van verantwoordelijkheid die de persoon met psychiatrische problemen kan opnemen.

Methodiek

In het eerste deel van de dag wordt een ethisch denkkader over bemoeizorg en wilsbekwaamheid ontwikkeld. Dit wordt ondersteund door een PowerPointpresentatie en de band met praktijk wordt gelegd aan de hand van casussen. Er is ook tijd voor vragen en discussie.
Het tweede deel van de dag is praktijkgericht. De verworven inzichten worden getoetst aan vragen en casussen die de deelnemers aan de vorming zelf naar voren brengen. Er is tijd om samen te zoeken naar antwoorden op deze vragen en casussen.

Doelgroep

Voor medewerkers uit de geestelijke gezondheidszorg, in het bijzonder medewerkers die betrokken zijn op de vermaatschappelijking van zorg en op de psychiatrische thuiszorg in het kader van artikel 107 van de ziekenhuiswet. Ook voor zorgverleners die zoeken naar een bruikbaar concept van wilsbekwaamheid.

Lesgevers

Axel Liégeois is gewoon hoogleraar zorgethiek en praktische theologie aan de faculteit theologie en religiewetenschappen aan de KU Leuven en stafmedewerker voor ethiek in de geestelijke gezondheidszorg en de sector welzijn bij de Broeders van Liefde. Zijn bedoeling is een degelijk gefundeerde ethiek concreet toepasbaar te maken op de werkvloer van de zorg.

Locatie en datum

Deze vorming vindt plaats op donderdag 1 juni 2017, van 09.30 u. tot 16.30 u., in Vormingscentrum Guislain – Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 GENT.

Het onthaal begint om 9 u.

Praktische inlichtingen

Inschrijvingen
Inschrijven gebeurt via de website: www.vormingscentrumguislain.be/kalender.

Na uw online inschrijving ontvangt u eerst automatisch een overzicht van uw inschrijvingsgegevens. Uw inschrijving is echter pas definitief nadat u een schriftelijke bevestiging via mail van ons ontvangen heeft.

Deelnameprijs (koffie, maaltijd en infomap inbegrepen)

Derden (niet-Broeders van Liefde): 150 euro per persoon

VVKP-leden: 130 euro per persoon

Medewerkers Broeders van Liefde:
(Max. 2 deelnemers per voorziening aan onderstaand tarief – via credits)

  • Sector Verzorgingsinstellingen: 14 euro per persoon
  • Sector Welzijn: 14 euro per persoon
  • Sector Buitengewoon Onderwijs: 20 euro per persoon
  • Sector Onderwijs: 20 euro per persoon

Betalingswijze

Enkele dagen voor aanvang van de vorming zal de factuur (onkostennota) per post verzonden worden. Deze factuur (onkostennota) dient binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald te worden.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering van de inschrijving minder dan 3 werkdagen voor de aanvang van de vorming is de totale deelnameprijs verschuldigd.

Bij annulering van de inschrijving, vanuit een instelling van de Broeders van Liefde, minder dan 3 werkdagen voor aanvang van de vorming is eveneens de totale deelnameprijs verschuldigd. Bijkomend wordt een forfaitair bedrag van 25 euro per dagdeel (3 uur) aangerekend.

De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren en is pas definitief na ontvangstbevestiging van Vormingscentrum Guislain vzw.

Inlichtingen

Coördinatie Dienst Vorming:
Ingo Verheye            | Stafmedewerker  |  09 216 35 77  |  ingo.verheye@fracarita.org
Vanessa Scheir        | Stafmedewerker  |  09 216 35 89  |  vanessa.scheir@fracarita.org

Marc Keuleneer        | Algemeen directeur | marc.keuleneer@fracarita.org